Huong Nguyen, PhD

Home » Publications » Media engagement

Media engagement

Pham, T., & Nguyen, H. (2020). COVID-19: Challenges and Opportunities for Vietnamese Higher Education. Higher Education in Southeast Asia and Beyond, June 2020(08), 22-24.

Nguyen, H. (2020). Phát triển nghiên cứu trong trường đại học ở Việt Nam – Kỳ 1: Những chính sách nhiều tham vọng: (Develop research at Vietnamese universities – Part 1: Ambitious plans). Retrieved from https://khoahocphattrien.vn/chinh-sach/phat-trien-nghien-cuu-trong-truong-dai-hoc-o-viet-namky-1-nhung-chinh-sach-nhieu-tham-vong/2020101510594987p1c785.htm

Nguyen, H. (2020). Phát triển nghiên cứu trong trường đại học ở Việt Nam – Kỳ 2: Kết quả ban đầu và những điểm yếu cần khắc phục (Develop research at Vietnamese universities – Part 2: Initial results and remaining problems). Retrieved from https://khoahocphattrien.vn/chinh-sach/phat-trien-nghien-cuu-trong-truong-dai-hoc-o-viet-namky-2-ket-qua-ban-dau-va-nhung-diem-yeu-can-khac-phuc/20201022115727463p1c785.htm